Tôi có thể chỉnh sửa hoặc xóa bình luận ủng hộ của mình không?