Điều gì xảy ra nếu tôi xóa tài khoản của mình khi dự án của tôi vẫn đang gây quỹ?