Có hạn chế ngôn ngữ đối với hồ sơ và chi tiết dự án không?