Điều gì xảy ra khi một dự án nhận nhiều ủng hộ hơn mục tiêu đã định?