ฉันจะสามารถได้รับเงินทุนส่วนที่เกินไปกว่าตามที่ได้รับการระบุไว้สำหรับโครงการหรือไม่