มีค่าใช้จ่ายสำหรับการหารือและเผยแพร่โครงการหรือไม่