ฉันจะสามารถยกเลิกโครงการภายหลังเริ่มต้นแล้วได้หรือไม่