จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโครงการได้รับการสนับสนุนมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งใจไว้